ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری

مدت مطالعه: 0 دقیقه 13 views

دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند، به صورت یکسان اعمال شود

درج کامنت

اشتراک گذاری

ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری

کپی کردن

CONTENTS